การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต1

โพสต์22 ก.ค. 2561 07:48โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

   นายวิไล เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาเครือขายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิเขต 1"  
ณ ห้องประชุมรวมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22  กรกฎาคม 2561 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1”  ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน  237  คน   ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ ฤาชา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และนายชาตรี  ทวีนาท  จาก สพม.30  มาเป็นวิทยากร 
             นายวิไล เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กล่าวว่า งานประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชน แต่ก็ยอมรับเช่นกันว่า งานประชาสัมพันธ์ เป็นศาสตร์และศิลป์
  ที่เราต้องเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามเวลาและโอกาสอันควร  

   นางยุวดี  นาคคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวว่าการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน สถานศึกษา  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ เทคนิค กลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ และเพื่อเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารสองทางระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับประชาชนผ่านสื่อ ต่าง ๆ  อาทิ เช่น สื่อวิทยุ  สื่อโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์   สื่อ Social Media (Website ,Line, Facebook) เป็นต้น

นางศิริลักษณ์  พิมลาศรี  ครูโรงเรียนบ้านฝาย ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่าได้เรียนรู้เรื่องการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าวแบบมืออาชีพ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนี้มีความเข้าใจและมีทักษะในหลักการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

          นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ยังได้นำผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชัยภูมิที่น่าสนใจมาจัดนิทรรศการ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้จากนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการผู้รับผิดชอบโครงการ

    

Comments