กิจกรรมพระธรรมทูตสัญจร

โพสต์18 มิ.ย. 2556 01:02โดยนางเสาวณิต ตอพล
คณะพระธรรมทูตอำเภอคอนสวรรค์ ออกบริการอบรมนักเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนเป็นคนดี และการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ให้กับนักเรียนทุกโรงเรียนในเขตอำเภอคอนสวรรค์
 
 
 
 
 
Comments