เปิดกล่องชอล์ค ปีการศึกษา 2556

โพสต์4 มิ.ย. 2556 01:37โดยนางเสาวณิต ตอพล
นายมานะ  สินธุวงษานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการ "เปิดกล่องชอล์ค ปีการศึกษา 2556 "  เพื่อพบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  รวมทั้งมอบนโยบาย/ทิศทางในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 
 
 
 
Comments