รายงานการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2556

โพสต์17 ก.พ. 2557 18:51โดยนางเสาวณิต ตอพล

รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
  ปีการศึกษา 2556
*************************

แผนงาน

: พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     

 

ผลผลิต

: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  : กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

 

กิจกรรมหลัก   

: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

หน่วยงาน

: โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 

 

คณะผู้ดำเนินงาน

:

1.

นายกิตติพงษ์

หิรัญอร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

ประธานกรรมการ

2.

นางสมคิด

ดีบ้านโสก

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

รองประธาน

3.

นายทรงศักดิ์

เทอดศักดิ์เดชา

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

รองประธาน

4.

นางอิสระ

บำรุงหมู่

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

กรรมการ

5.

นางเสาวณิต

ตอพล

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

กรรมการ

6.

นางรำไพ

มีกังวาล

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

กรรมการ

7.

นายเกรียงไกร

นุการรัมย์

ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

กรรมการ

8.

นางสาวจิราพร

อันสน

ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

กรรมการ

9.

นายบุญจันทร์

จันทรแสน

ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

กรรมการ

10.

นายอดุลย์

บำรุงหมู่

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3   ตำบลบ้านโสก  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1   จำนวน  30  คน  ประกอบด้วย 

1.       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน   8  คน

2.       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  11  คน

3.       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  11  คน

4.      ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จำนวน 7 คน

 

ที่มาและความสำคัญ
          หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม คือ ได้แก่  1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมนักเรียน  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (รวมถึงกิจกรรมยุวกาชาด) เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุม) ที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) และ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) โดยสำหรับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดจิกกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method ) ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ

          1. คำปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ ห้าม ทำหรือบังคับให้ ทำแต่ถ้า ทำก็จะทำให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี เช่น ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ ฯลฯ
          2. เรียนรู้จากการกระทำ เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงานอยู่ที่การกระทำของตนเอง ทำให้มีความรู้ที่ชัดเจนและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเองและท้าทายความสามารถของตนเอง
          3. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือและเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น
          4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารีด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัส คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คำขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือแห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลก และเป็นองค์กรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโลก
          5. การศึกษาธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ในกิจกรรมของลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบทป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งมีการในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ การปืนเขา ตั้งค่ายพักแรกในสุดสัปดาห์ หรือ ตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรม ตามกฎระเบียบเป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดการศึกษาธรรมชาติก็ไม่ถือว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ
          6. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็กทำ ต้องให้มีความก้าวหน้าและดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น อยากที่จะทำ และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี
          7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไปทั้งคู่มีความต้องการการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่เองก็ต้องการนำพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
          กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมภาคบังคับหนึ่งที่สำคัญ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และทุกโรงเรียนจะต้องจัดให้กับผู้เรียน โดยจะจัดในช่วงภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ใน ข้อ 273 ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
          1. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
          2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
          3. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

        

แนวทางการดำเนินการ :

         1.  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3 ประชุมตกลงจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมร่วมกันทุกโรงเรียนในสังกัด  มีการประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะวิทยากรจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ตามคำสั่งศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3 ที่ 2/2557 สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557

         2.  คณะกรรมการดำเนินงานประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

2.1

สรรหางบประมาณ โดยระดมทุนจากคณะผู้บริหารและครูทุกคน

2.2

กำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

2.3

จัดเตรียมสถานที่ กิจกรรม สื่อ นวัตกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ฐานการเรียนเรียนรู้ และอุปกรณ์ที่จำเป็น

                    3.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย   ลงทะเบียนเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)  กำหนดเวลารวม  2  วัน พักแรม 1 คืน    

         4.  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดอบรมพัฒนา

4.1

เครื่องดนตรี

4.2

เครื่องคอมพิวเตอร์

4.3

เครื่องขยายเสียง 

4.4

อุปกรณ์การเรียนแต่ละฐาน

 

งบประมาณ :  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการระดมทุนของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
                   นครกาหลง
3  จำนวน  20,000  บาท


ระยะเวลาดำเนินการ :   วันที่ 13 – 14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557  

 

ผลการดำเนินงาน :

          คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม  ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  จำนวน  182  คน  ซึ่งมาจากโรงเรียนต่าง ๆ   12  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  โรงเรียนบ้านโปร่งโก โ รงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน  โรงเรียนหนองขาม(ทองงามวิทยา)  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร  โรงเรียนบ้านฝาย  โรงเรียนดอนหันวิทยา  โรงเรียนบ้านลำชี และโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)   ในระหว่างวันที่ 13 – 14  กุมภาพันธ์  2557  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)  ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  

         1. โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3 ตำบลบ้านโสกนำลูกเสือ-เนตรนารีที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.59  

         2. ลูกเสือ-เนตรนารีที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จากโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  30  คน คิดเป็นร้อยละ 100  

         3. ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
        
4. ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
        
5. ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

         6. ลูกเสือ-เนตรนารีที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จากโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100

         7. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556   ได้ผลดังตาราง 1

 

ตาราง 1  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียน และครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ที่มีต่อ
            การจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
            การศึกษานครกาหลง
3 ประจำปีการศึกษา 2556 (n = 34)

รายการ

ค่าเฉลี่ย

การแปล
ความหมาย

การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)

 

 

1. สถานที่ในการจัดตั้งค่ายพักแรม

4.53

พึงพอใจมากที่สุด

2. บรรยากาศภายในค่ายพักแรม

4.56

พึงพอใจมากที่สุด

3. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย

4.44

พึงพอใจมาก

4. ความเหมาะสมของขั้นตอนการจัดกิจกรรม

4.56

พึงพอใจมากที่สุด

5. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

4.47

พึงพอใจมาก

การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)

 

 

6. ผู้กำกับลูกเสือ มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ

4.65

พึงพอใจมากที่สุด

7. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.59

พึงพอใจมากที่สุด

8. สถานที่ฝึกกิจกรรมการเรียนประจำฐานการเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี

4.35

พึงพอใจมาก

9. ฐานการเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย

4.38

พึงพอใจมาก

10. มีสื่อ อุปกรณ์การเรียนประจำฐานที่น่าสนใจ  และมีจำนวนเพียงพอ

4.41

พึงพอใจมาก

11. อาหารมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย และเพียงพอ

4.44

พึงพอใจมาก

12. น้ำดื่มมีความสะอาดและเพียงพอ

4.35

พึงพอใจมาก

13. ห้องน้ำห้องส้วมสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ

4.21

พึงพอใจมาก

การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

 

 

14. พิธีการเปิดค่ายและต้อนรับลูกเสือ-เนตรนารี

4.59

พึงพอใจมากที่สุด

15. กิจกรรมเดินทางไกล

4.62

พึงพอใจมากที่สุด

ตางราง 1 (ต่อ)

รายการ

ค่าเฉลี่ย

การแปล
ความหมาย

16. กิจกรรมฐานสัมผัสทั้ง 5

4.38

พึงพอใจมาก

17. กิจกรรมฐานเงื่อน

4.65

พึงพอใจมากที่สุด

18. กิจกรรมฐานกฎและคำปฏิญาณตน

4.59

พึงพอใจมากที่สุด

19. กิจกรรมฐานคอมมันโด

4.47

พึงพอใจมาก

20. กิจกรรมฐานแหกค่ายนรก

4.53

พึงพอใจมากที่สุด

21. กิจกรรมฐานปิดตาคลำเชือก

4.53

พึงพอใจมากที่สุด

22. กิจกรรมฐานเกมและเพลง

4.53

พึงพอใจมากที่สุด

23. กิจกรรมฐานปล่องไฟ

4.74

พึงพอใจมากที่สุด

24. กิจกรรมฐานกู้ระเบิด

4.26

พึงพอใจมาก

25. กิจกรรมประกอบอาหารเย็นของลูกเสือ-เนตรนารี

4.56

พึงพอใจมากที่สุด

26.กิจกรรมรอบกองไฟ

4.97

พึงพอใจมากที่สุด

27. พิธีปิดค่ายลูกเสือ

4.65

พึงพอใจมากที่สุด

การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

 

 

28. ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทน

4.62

พึงพอใจมากที่สุด

29. ลูกเสือ-เนตรนารีมีระเบียบวินัย

4.35

พึงพอใจมาก

30. ลูกเสือ-เนตรนารีช่วยเหลือตัวเองได้

4.71

พึงพอใจมากที่สุด

31. ลูกเสือ-เนตรนารีสามารถอยู่ร่วมกัน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4.71

พึงพอใจมากที่สุด

32. ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี เสียสละ และช่วยเหลือสังคมด้วยความ

เต็มใจ

4.47

พึงพอใจมาก

33. ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

4.53

พึงพอใจมากที่สุด

คะแนนรวม

149.40

 

เฉลี่ย

4.53

พึงพอใจมากที่สุด 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.37

 

 

จากตาราง 1   พบว่านักเรียนและครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  ประจำปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่   13 – 14  กุมภาพันธ์  2557  อยู่ในระดับ  4.53  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

 

 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

           ปัญหา/อุปสรรค

                   ไม่มี
            ข้อเสนอแนะ

  1. นักเรียนได้เสนอแนะให้ปรับปรุงความสะอาดของน้ำสำหรับใช้อาบและห้องน้ำ

  2. ควรจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมร่วมกันอีกในปีการศึกษาต่อไป และขอให้เชิญคณะวิทยากรภายนอกสำหรับกิจกรรมรอบกองไฟ
            3. ควรเพิ่มเวลาในการแสดงรอบกองไฟของลูกเสือ-เนตรนารีให้มากขึ้น

 

**********************************
 
 
Comments