ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง ๓

โพสต์26 ก.ย. 2562 12:56โดยนางเสาวณิต ตอพล

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง ๓  มีมติให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง ๓ ในวันที่ ๓ -๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)  แยกการแข่งขันเป็น ๓ ระดับ คือ  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

กำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์22 เม.ย. 2562 06:20โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  การแจกจ่ายหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน และปรับความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และ การคิดคำนวณให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 มี.ค. 2562 06:05โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2562 06:10 ]

วันที่ 25  มีนาคม  พ.ศ.2562   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นอื่น ๆ ที่ได้เลื่อนไปเรียนชั้นสูงขึ้น   ในการนี้โรงเรียนได้ถือโอกาสจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเพื่อแจ้งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรอบปีที่ผ่านมา ในด้านการบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ   และปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือกันวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562   รวมทั้งชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  แจกจ่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน   คูปองค่าเครื่องแบบนักเรียน และจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 / 2561 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน

โพสต์12 พ.ย. 2561 18:48โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  รายละเอียดตามแนบ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โพสต์31 ต.ค. 2561 02:30โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน  รายละเอียดตามแนบ

หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี

โพสต์1 ส.ค. 2561 20:49โดยนางเสาวณิต ตอพล

3 สิงหาคม  2561  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จะนำนักเรียนไปร่วมงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว ที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวเพวัง ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีกิจกรรมสำคัญคือ  1)  พิธีเปิดงาน  2) กิจกรรมสาธิตการมัดหมี่ โอบหมี่  3) กิจกรรมปั่นจักรยานรอบหนองบัวเพวัง 

ค่ายคณิตศาสตร์ 2561

โพสต์23 ก.ค. 2561 19:25โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2561 01:51 ]

        โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  กำหนดจัดค่ายคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    ปีการศึกษา  2561     ในวันที่  25  กรกฎาคม     พ.ศ. 2561        ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)   โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่เรียนจบวิชาเอกคณิตศาสตร์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์  จากโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา          และ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 

 
    

   
 การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต1

โพสต์22 ก.ค. 2561 07:48โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

   นายวิไล เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาเครือขายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิเขต 1"  
ณ ห้องประชุมรวมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22  กรกฎาคม 2561 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1”  ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน  237  คน   ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ ฤาชา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และนายชาตรี  ทวีนาท  จาก สพม.30  มาเป็นวิทยากร 
             นายวิไล เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กล่าวว่า งานประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชน แต่ก็ยอมรับเช่นกันว่า งานประชาสัมพันธ์ เป็นศาสตร์และศิลป์
  ที่เราต้องเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามเวลาและโอกาสอันควร  

   นางยุวดี  นาคคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวว่าการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน สถานศึกษา  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ เทคนิค กลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ และเพื่อเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารสองทางระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับประชาชนผ่านสื่อ ต่าง ๆ  อาทิ เช่น สื่อวิทยุ  สื่อโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์   สื่อ Social Media (Website ,Line, Facebook) เป็นต้น

นางศิริลักษณ์  พิมลาศรี  ครูโรงเรียนบ้านฝาย ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่าได้เรียนรู้เรื่องการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าวแบบมืออาชีพ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนี้มีความเข้าใจและมีทักษะในหลักการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

          นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ยังได้นำผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชัยภูมิที่น่าสนใจมาจัดนิทรรศการ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้จากนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการผู้รับผิดชอบโครงการ

    

การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)

โพสต์8 ก.ค. 2559 08:28โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2559 20:02 โดย นางเสาวณิต ตอพล ]

           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) ประจำปี 2559  ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 - 6 จากโรงเรียนในเขตบริการเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน
 

ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 9 กรกฎาคม 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:02โดยนางเสาวณิต ตอพล   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2559 01:56 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1 ]

          คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)   กำหนดจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทุนในการรื้อถอนบ้านพักครูที่ทรุดโทรม และก่อสร้างอาคารกองอำนวยการ  ในวันเสาร์ที่ 9  กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  ในการนี้โรงเรียนได้รับผ้าป่า จำนวน 1  กอง จากศิษย์เก่ามหาวิทยาราชภัฏวลัยอลงกร นำโดยคุณเจิมสิญจ  มีกังวาล และเพื่อนร่วมรุ่น

1-10 of 32