กิจกรรม


กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 2562

โพสต์19 ธ.ค. 2562 20:29โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

19 -20  ธันวาคม  2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังจัดกิจรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านยางหวาย  มีโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3  นำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันจำนวน 8 โรงเรียน
 

 

 กิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่

โพสต์5 พ.ย. 2562 11:16โดยนางเสาวณิต ตอพล

5 พฤศจิกายน  2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  

 

 

 

 
 


TO BE NUMBER ONE

โพสต์22 ต.ค. 2562 17:55โดยนางเสาวณิต ตอพล   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2562 17:57 ]

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิก เพื่อให้รู้จักดูแลตนเองในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลอบายมุข  เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2562  ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันทีมเยาวชน  ในระดับท้องถิ่น (อบต.บ้านโสก) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 

 
 

 
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

โพสต์15 ต.ค. 2562 20:07โดยนางเสาวณิต ตอพล   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2562 20:10 ]

7- 10  ตุลาคม  2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ จัดกิจกรรมพัมนาทักษะชีวิต กิจกรรมเข้าจังหวะ และ เต้นแอโรบิค ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก กสศ. และ นักเรียนปกติ  รวม 63  คน  โดยได้รับเกียรติจาก คุณประนอม  งานประเสริฐ  เป็นวิทยากร
 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต


ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์24 ก.ย. 2562 01:51โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

23  กันยายา  2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3  จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา  ณ เขื่อนอุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น มีกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 36  คน และผู้ติดตามออีก 4 คน   โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.รังษี  ยงเพชร  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3

การสร้างเรือนพักผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์24 ก.ย. 2562 01:09โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2562 01:30 ]

21 - 22  กันยายน  2562  นายปฏิบัติ  บะคะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าช่างก่อสร้างการสร้างเรือนพักผู้ปกครองนักเรียน สำหรับนั่งพักผ่อนระหว่างรอรับส่งบุตรหลาน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคุณครูเสาวณิต  ตอพล  จำนวน 3,000 บาท 

กีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์24 ก.ย. 2562 00:31โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2562  โรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2562  โดยได้รับการสนับสนุนจากกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น และผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 เป็นอย่างดียิ่ง

กิจกรรมครู D.A.R.E. เปิดโรงพักรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์24 ก.ย. 2562 00:16โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2562 00:23 ]

     วันที่  20  สิงหาคม  2562  คุณครูเสาวณิต  ตอพล และ คุณครูสุนิษา  เทียมคำ  นัำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  จำนวน  20  คน  เข้าร่วมกิจกรรม โครงการกิจกรรมครู D.A.R.E. เปิดโรงพักรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ณ สภ.อ.คอนสวรรค์
   

ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย

โพสต์23 ก.ย. 2562 23:33โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2562 00:08 ]

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3  มาร่วมกิจกรรมจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร โรงเรียนบ้านโปร่งโก  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา และโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน  โดยมีการจัดกิจกรรมจำนวน 2 วัน  คือวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง

 

 

 

 

 

ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี

โพสต์2 ก.ค. 2562 01:55โดยนางเสาวณิต ตอพล

   1 ก.ค. 2562  ผู้บริหารและครูนำลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ   ไปเข้าร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

  

       

     1-10 of 63