กิจกรรม


จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

โพสต์โดยนางเสาวณิต ตอพล

22 พ.ค. 2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ส่งตัวแทนคณะครูและนักเรียนจำนวน  13 คน ไปสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  ที่มหาวิทยลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 พิธีไหว้ศาลปู่ตาประจำโรงเรียน

โพสต์15 พ.ค. 2562 02:30โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

15 พฤษภาคม 2562   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดพิธีไหว้ศาลปู่ตาประจำโรงเรียนเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองสร้างขวัญกำลังแก่ครูและบุคลากร และนักเรียน  ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีพลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 2562 การปรับความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ

โพสต์15 พ.ค. 2562 02:23โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

13 - 15 พฤษภาคม  2562  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณให้กับนักเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562  เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียน
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์12 พ.ค. 2562 10:32โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2562 10:34 ]

1-12 พฤษภาคม 2562  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาคารสถานที่ บรรยากาศในห้องเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อต้อนรับและให้บริการแก่นักเรียน 


12 เมษายน 2562

โพสต์14 เม.ย. 2562 23:47โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 14 เม.ย. 2562 23:52 ]

ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นำพาคณะครูจัดพิธีเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครูอาวุโส  ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครู นักเรียน และชุมชน รวมทั้งสืบสานประเพณีอันดีงามของพื้นถิ่นเอาไว้
                       

                             
       
  

5 เมษายน 2562

โพสต์5 เม.ย. 2562 06:05โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 06:10 ]

      ฯพณฯองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ และคณะได้ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์  ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ได้รับเชิญให้นำนักเรียนไปแสดงนิทรรศการสด "สาธิตการมัดหมี่"  ในนามกลุ่มหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี  ตำบลบ้านโสก   การมัดหมี่ (ขั้นมัดย้อมเพื่อเก็บสีที่ต้องการ) เป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียน ในช่วงกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน   เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   ก่อนพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ พณฯ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ พร้อมกับคณะสื่อมวลชนได้เดินเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการ  ซึ่งท่านได้กรุณาเยี่ยมชมการมัดหมี่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ รวมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู/นักเรียน และแนะนำให้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ให้คงอยู่สืบไป
     
     
     
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย

โพสต์19 มี.ค. 2562 01:55โดยนางเสาวณิต ตอพล

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย  โดยจัดกิจกรรมจำลองการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร และ เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2562  เพื่อให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงอังจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเลือกตั้งผู้แทน ฯ  ในระบบประชาธิปไตย  
 
              
                    
        


ลอยกระทงประจำปี 2561

โพสต์22 พ.ย. 2561 15:24โดยนางเสาวณิต ตอพล   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2561 15:26 ]

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ นำโดยท่าน ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้้รักความเป็นไทย  ภูมิใจในท้องถิ่น  โดยเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง ขนบประเพณี วิธีปฏิบัติ  นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง  กิจกรรมนันทนาการ  และนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว O T O P นวัตวิถ๊ หมู่ที่ 4 , 5  บ้านหนองบัวเพวัง 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จ.ร้อยเอ็ด

โพสต์10 ต.ค. 2561 01:53โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  และส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวม  63  คน  

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

โพสต์3 ส.ค. 2561 02:38โดยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) นำนักเรียนบางส่วนไปร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี   ที่หมู่ที่ 4  บ้านหนองบัวเพวัง ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่ 3  สิงหาคม เวลา 08.30 - 10.30 น.    เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาชุมชนถ่ายทำคลิปวีดิโอ นำไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป    และเผยแพร่ในโลกโซเชียลต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนมาท่องเที่ยว   กิจกรรมสำคัญที่นักเรียนมีส่วนร่วมได้แก่  กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รอบ ๆ หนองน้ำสาธารณะ  รำอวยพรต้อนรับผู้มาเยือน  และสาธิตการมัดย้อมสีลายผ้ามัดหมี่ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน
1-10 of 48