ข้อมูลโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป

 

           1.1  ชื่อ สถานศึกษา    โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)                    .
ที่ตั้ง  เลขที่
    -      หมู่ที่    5      ถนน  หนองบัวเพวัง หนองโดก   ตำบล     บ้านโสก      อำเภอ    คอนสวรรค์        จังหวัด   ชัยภูมิ    
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   เขต ๑
โทรศัพท์           0 – 4486 – 7421         โทรสาร   -    e-Mail  bannongbuapawang@gmail.com   
Website       http://www.bpw.kudaeng.com        .  และ http://nbp.chaiyaphum1.go.th

           1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล  1 2)   ถึงระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6)
มีเนื้อที่
13 ไร่   2   งาน  50  ตารางวา   
          
1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้านได้แก่    หมู่ที่  4 บ้านหนองบัวเพวัง ,  หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนอง,
หมู่ที่ 6  บ้านหนองโดก   และ หมู่ที่  13   บ้านโนนสำราญ   ตำบลบ้านโสก    อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

    ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

อนุบาล 2

1

3

6

9

9

อนุบาล 3

1

11

4

15

15

รวมระดับปฐมวัย

2

14

10

24

12

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1

6

8

14

14

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1

4

2

6

6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1

4

4

8

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

9

2

11

11

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

3

4

7

7

ชั้นประถมศึกษาปีที่6

1

3

2

5

5

รวมระดับประถม

6

29

22

51

9

รวมทั้งสิ้น

8

44

31

75


12

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

     1)   ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร    นายปฏิวัติ  บะคะ                                                                           
           โทรศัพท์  :  085 608 0774      e-Mail     :  nongbuapawang@gmail.com        
           วุฒิการศึกษาสูงสุด   กศ.ม.
. วิชาเอก        บริหารการศึกษา               .
           ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่    วันที่ 
  9   เดือน   พฤศจิกายน     ..   2561  จนถึงปัจจุบัน
           เป็นเวลา     -    ปี      6     เดือน

     2) โครงสร้างการบริหาร
                                 โครงสร้างการบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

พ.ศ.  ๒๕๕๓  -  ๒๕๕๕

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 นายปฏิวัติ  บะคะ

 

กรรมการที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารวิชาการ

นางพิสมัย  กงแก้ว

นางสาวเนตรนภา คำท้วม

นางเสาวณิต  ตอพล

 

 

การบริหารงบประมาณ

นางเสาวณิต  ตอพล

นางรำไพ    มีกังวาล

น.ส.เนตรนภา คำท้วม

 

การบริหารงานบุคคล

 นายปฏิวัติ   บะคะ

 นางเสาวณิต  ตอพล

 นางรำไพ  มีกังวาล

 

การบริหารทั่วไป

 นางเสาวณิต  ตอพล

 นางวิสา  หนาจัตุรัส

 น.ส.จิตรารัตน์ ชัยอาวุธ

 

 

 


 

 

 

นักเรียน

 

สภานักเรียน

 


3. วิสัยทัศน์

                  

                  ภายในปี  2563  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมนำความรู้   ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

 

ปรัชญา       :  การศึกษา คือความเจริญงอกงาม

4. พันธกิจ
 

1.

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

2.

ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

3.

ส่งเสริมให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

4.

ส่งเสริมให้มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาทางวิชาการ

5.

ส่งเสริมให้มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร

6.

ส่งเสริมให้มีการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศ

7.

ส่งเสริมให้มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม

8.

ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

9.

ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

10.

ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น

   5.จุดเน้นของสถานศึกษา
     1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้น  ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ หรือมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75  ขึ้นไป
     2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
     3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
    4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน
    5. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี และเทคโนโลยี
    6. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
    7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    8. นักเรียน ครู และสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
    9. นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
    10.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
                          

  6. กลยุทธ์  

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จึงกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา  จำนวน 4 กลยุทธ์  ดังต่อไปนี้
             กลยุทธ์ที่
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ