เรียนเชิญไปร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา

โพสต์5 ส.ค. 2556 02:46โดยนางเสาวณิต ตอพล
                    ด้วยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนแล
ะทรัพยากรในการพัฒนาสถานศึกษา
(การต่อเติมอาคารเรียน) ให้มีความพร้อม และเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    อำนวยความสะดวก
แก่ผู้เรียน ตลอดถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้


                    ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมงานทอดผ้าป่า
เพื่อการศึกษา ใน วันอาทิตย์ที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   มีกำหนดดังนี้

                  -  เวลา ๐๙.๐๐ น.        จัดตั้งกองผ้าป่า
ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
                   -  เวลา ๑๑.๐๐ น.        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
                   -  เวลา ๑๒.๐๐ น.        พิธีทอดผ้าป่า
                   -  เวลา ๑๒.๓๐ น.        รับประทานอาหารร่วมกัน
 
Comments