รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์15 ก.พ. 2557 11:14โดยนางเสาวณิต ตอพล
 ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  ตำบลบ้านโสก
 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
O-NET ปีการศึกษา 2556

*************************

แผนงาน

: พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     

 

ผลผลิต

: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ 
  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
O-NET)  ปีการศึกษา 2556

 

กิจกรรมหลัก   

: วิจัยและพัฒนางานวิชาการ

 

หน่วยงาน

: ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3

 

คณะผู้ดำเนินงาน

:

1.

นายพิพัฒน์

ทวีเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้ ฯ

ประธานกรรมการ

2.

นากิตติพงษ์

หิรัญอร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ

รองประธาน

3.

นายบุญธรรม

ทองจำรูญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง ฯ

รองประธาน

4.

นายประภาส

อาจเวทย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งโก

กรรมการ

5.

นายสุรพจน์

จันทรแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์

กรรมการ

6.

นายณรงค์เดช

ทวีชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

กรรมการ

7.

นายคำนวณ

ตอพล

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

กรรมการ

8.

นางวิไลลักษณ์

สุรางคืกุล

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

กรรมการ

9.

นางอรุณศรี

หาญสมัคร

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

กรรมการ

10.

นางราตรี

เอี่ยมสำอาง

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

กรรมการ

11.

นางลำดวน

ไพศาลพงษ์

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

กรรมการ

12.

นายอดุลย์ 

บำรุงหมู่

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

กรรมการ

13.

นางเสาวณิต

ตอพล

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

กรรมการ

14.

นายทรงศักดิ์

เทอดศักดิ์เดชา

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

กรรมการ

15.

นายวิชัย

สุสมบูรณ์

ครูโรงเรียนบ้านโปร่งโก

กรรมการ

16.

นายศักดา

วันนา

ครูโรงเรียนบ้านโปร่งโก

กรรมการ

17.

นายวิสิฐศักดิ์

ต่อโชติ

ครูโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)

กรรมการ

18.

นายไชยา

ชัยสุริยะวิรัตน์

ครูโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)

กรรมการ

19.

นายวีระสิทธิ์

ตุงชีพ

ครูโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)

กรรมการ

20.

นางสาวพงพิสมร

ขุยชัยภูมิ

ครูโรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์

กรรมการ

21.

นายชาติชาย

พงษ์จำนงค์

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

กรรมการและเลขานุการ

 

 


ผู้เข้ารับการพัฒนา :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3   ตำบลบ้านโสก  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1   ประกอบด้วย

1)

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 

จำนวน

22   คน

2)

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)   

จำนวน

11   คน

3)

โรงเรียนบ้านโปร่งโก 

จำนวน

  6   คน

4 )

โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  

จำนวน

 3   คน

รวมทั้งสิ้น    

42   คน             

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

         1. เพื่อให้โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  ตำบลบ้านโสก ร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมก่อนสอบO-NET  ปีการศึกษา 2556

         2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการสอบ แนวการดำเนินการสอบ  และมีทักษะในการทำแบบทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2556

         3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีความพร้อมในการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2556

แนวทางการดำเนินการ :

         1.  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3 ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม แยกจัดอบรมพัฒนาเป็นตำบลดังนี้

1.1

โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านโสก 5 โรงเรียนจัดอบรมพัฒนาที่โรงเรียนชุมชนบ้านโสก

 

1.2

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลยางหวาย 3 โรงเรียน จัดอบรมพัฒนาที่โรงเรียนบ้านยางหวาย

 

1.3

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลหนองขาม 4 โรงเรียน จัดอบรมพัฒนาที่โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร

 

1.4

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลโนนสะอาด  5 โรงเรียน จัดอบรมพัฒนาที่โรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยา

         2.  คณะกรรมการดำเนินงานประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

2.1

ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐาน ขอบข่ายเนื้อหา สาระการ หน่วยการเรียนรู้ที่มีปัญหา หรือ
เนื้อหาสาระ ที่ควรสอนเสริมให้กับผู้เรียน

2.2

จัดทำตารางเรียน กำหนดครูผู้รับผิดชอบและวิทยากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.3

จัดเตรียม/จัดทำ/จัดหา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  เครื่องมือ และตัวอย่างแบบทดสอบ 

                    3.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย   ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ที่ห้องประชุมพ่อขุนสีทา โรงเรียนชุมชน
บ้านโสก   โดยจัดนักเรียนทุกโรงเรียนเรียนรวมกัน
1 
ห้องเรียน  ครู/วิทยากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอนตามตารางสอนที่กำหนด  รวม  2  วัน ( /12 
ชั่วโมง)   

         4.  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดอบรมพัฒนา

4.1

เครื่องคอมพิวเตอร์

4.2

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

4.3

เครื่องขยายเสียง 

4.4

ตัวอย่างแบบทดสอบ  O-NET

งบประมาณ :  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3
                   จำนวน  2,000  บาท


ระยะเวลาดำเนินการ
:   วันที่ 4 – 5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557  

 

ผลการดำเนินงาน :

          คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเตรียมสอบ O-NET  ประจำปีการศึกษา 2556  ตำบลบ้านโสก ที่ได้รับแต่งตั้งจากศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 
(O-NET)  ปีการศึกษา 2556   ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  42 คน  ซึ่งมาจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโสก  4  โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านโปร่งโก และโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)  ในระหว่างวันที่ 4 – 5  กุมภาพันธ์  2557  ณ ห้องประชุมพ่อขุนสีทา  โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  โดยมีนายณรงค์เดช  ทวีชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  

         1. โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3 ตำบลบ้านโสกนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80  (เนื่องจากโรงเรียนบ้าน
โปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) ไม่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 )

         2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนในตำบลบ้านโสกเข้ารับการพัฒนา จำนวน 42 คน
คิดเป็นร้อยละ
100  

         3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการสอบและแนวการดำเนินการสอบ O-NET 
        
4. นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาวิชา ทักษะในการทำแบบทดสอบ และมีความพร้อมในการสอบ

         5. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ผลดังตาราง 1

 

ตาราง 1  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียน และครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
            ชั้นประถมศึกษาปีที่
6   
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2556   (n = 52)

รายการ

ค่าเฉลี่ย

การแปล
ความหมาย

1. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

     1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

4.50

4.73

4.73

4.56

4.63

4.67

4.73

4.75

 

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

2. ความเหมาะสมของสื่อ เอกสารประกอบการติว

4.46

ดี

 

ตาราง 1  (ต่อ)

3. ความเหมาะสมของสถานที่จัดติว

4.73

ดีมาก

4. ความเหมาะสมของเวลาที่จัดติว (2 วัน)

4.63

ดีมาก

5. ความรู้ที่ได้รับจากการติว

     5.1  ความรู้ที่ได้รับจากการติวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     5.2  ความรู้ที่ได้รับจากการติวกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

     5.3  ความรู้ที่ได้รับจากการติวก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     5.4  ความรู้ที่ได้รับจากการติวกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     5.5  ความรู้ที่ได้รับจากการติวกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     5.6  ความรู้ที่ได้รับจากการติวกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     5.7  ความรู้ที่ได้รับจากการติวกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     5.8  ความรู้ที่ได้รับจากการติวกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

4.62

4.67

4.69

4.73

4.69

4.62

 

4.50

4.69

 

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

 

ดีมาก

ดีมาก

6. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการสอบ O-NET   ปีการศึกษา 2556  

4.44

ดี

7. ควรจะมีการจัดติวให้นักเรียนในปีการศึกษาต่อไป

4.77

ดืมาก

รวม

97.94

 

เฉลี่ย

4.65

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.46

 

 

จากตาราง 1   พบว่านักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  ตำบลบ้านโสก เพื่อเตรียมสอบ O-NET  ประจำปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่   4 – 5  กุมภาพันธ์  2557  อยู่ในระดับ  4.65   หมายถึง ดีมาก

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

           ปัญหา/อุปสรรค

1.       งบประมาณในการจัดทำสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

2.       ระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นและจำกัดไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ครูเตรียมมาสอนเสริมให้กับผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ

  1. นักเรียนและครูได้เสนอแนะให้เพิ่มจำนวนวันในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอสำหรับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยการทบทวนบทเรียน การติวเข้ม และการฝึกทำแบบทดสอบ

  2. ควรดำเนินงานโครงการนี้ในปีการศึกษาต่อไป

 

Comments