รายงานการอบรมการวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

โพสต์17 เม.ย. 2557 19:46โดยนางเสาวณิต ตอพล
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
 

                                                                               

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ระดับสถานศึกษา

***************************

๑.  ประธานพิธีเปิดการอบรม  ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                       ชัยภูมิ เขต ๑

ชื่อวิทยากร          

นายวิเชียร  เคนชมภู

องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต๑

 

นายบุญส่ง กว้างนอก

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ

 

นางกัญญา  ผาดี

เจ้าพนักงานบริหารทั่วไป  สพป.ชัยภูมิ เขต ๑

 

นางนภาพร  พรมแดง

ศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต ๑

 

๒.  หลักสูตร

การวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ระดับสถานศึกษา

 

๓.  ระยะเวลา 

วันที่    เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๗  (๗ ชั่วโมง)

 

๔.  สถานที่       

ห้องประชุม ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 

๕.หน่วยงาน        

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  

 

๖.  หลักการและเหตุผล     
              ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  จะดำเนินการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษาให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด               

๗.  วัตถุประสงค์
             ๑.  เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนในระดับสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน
             ๒.  เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนในระดับสถานศึกษาสามารถดำเนินงานเชิงรุก
มีสมรรถนะและปฏิบัติงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

๘.  กลุ่มเป้าหมาย
            ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนระดับสถานศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ   ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  โรงเรียนละ ๒ คน
         รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗  โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง
         รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗  โรงเรียนในเขตอำเภอบ้านเขว้าและอำเภอคอนสวรรค์
         รุ่นที่ ๓ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗   โรงเรียนในเขตอำเภอหนองบัวแดงและอำเภอภักดีชุมพล

๙ .  หลักสูตร / เนื้อหา โดยย่อ

๑.

การบรรยายพิเศษจากประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

๒.

กลยุทธ์/จุดเน้น

๓.

การประเมินโครงการ

๔.

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๕.

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖.

การรายงานโครงการ

๗.

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

๘.

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

๙.

การจัดทำ SAR

๑๐.  เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม 

๑.

เครื่องเสียง

๒.

โปรเจคเตอร์

๓.

เอกสารประกอบการอบรม

๑๑.    การดำเนินการอบรม 
          ๑.  สพป. ชย. ๑  แจ้งกำหนดการอบรม
          ๒.  จัดการอบรมจำนวน ๓ รุ่น  รุ่นละ ๑ วัน ๆ ละ ๗  ชั่วโมง
          ๓. ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนการอบรม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามตารางการอบรม โดย
                   -  รับฟังการบรรยายจากวิทยากร
                   -  รับเอกสาร/ประกอบการอบรม
                   -  อภิปราย/ซักถามหลังรับฟังการบรรยาย

๑๒.  งบประมาณ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑   จัดสรรและอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการอบรมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง  ส่วนค่าพาหนะเดินทางไปราชการใช้งบประมาณจากต้นสังกัด จำนวน  ๓๐๐  บาท

๑๓.      ผลการอบรม     
               ๑.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต ๑ สามารถจัดอบรมพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนในระดับสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน สามารถดำเนินงานเชิงรุก มีสมรรถนะและปฏิบัติงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
               ๒.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ และมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               ๓.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมในระดับพึงพอใจมาก

๑๔.     ภาระงาน/กิจกรรมหลังรับการอบรมพัฒนา    
              ๑.  ครูผู้เข้ารับการอบบรมจัดทำรายงาน เพื่อสรุปองค์ความรู้  ชี้แจงการดำเนินงานในระดับสถานศึกษาเสนอต่อผู้บริหาร
              ๒.  ผู้บริหารและครูผู้เข้ารับการอบบรมพัฒนาขยายผลการอบรมในระดับสถานศึกษา

              ๓.  ประชุม วางแผน และแต่งตั้งคณะทำงาน
              ๔.  ดำเนินการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษา
              ๕.  จัดทำเอกสารต่อไปนี้
                   - รายงานโครงการ
                   -
SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
                   - แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
                   - แผนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
                   - แผนการนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
                   - ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
              ๖.  นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานตามแผน
              ๗.  ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
                                                                     ลงชื่อ                                ผู้รายงาน        

                                                                     (นางเสาวณิต  ตอพล)
                                                      ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
ĉ
นางเสาวณิต ตอพล,
17 เม.ย. 2557 19:46
Comments