รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ

โพสต์21 พ.ย. 2557 23:59โดยนางเสาวณิต ตอพล
        นางเสาวณิต   ตอพล พร้อมกับพวกรวม 5 คน  ไปเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ และลงนามข้อตกลงร่วมกัน ตามโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพาสู่เป้าหมาย PPT Model     ปีการศึกษา 2557  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๓๘/ว๔๓๖๒  ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗
ĉ
นางเสาวณิต ตอพล,
21 พ.ย. 2557 23:59
Comments