พระธรรมทูตสัญจร

โพสต์12 มิ.ย. 2556 19:05โดยนางเสาวณิต ตอพล
   คณะพระธรรมทูตจากวัดต่าง ๆ ในอำเภอคอนสวรรค์ จัดกิจกรรมพระธรรมทูตสัญจรเพื่อให้การอบรมธรรมะ และหลักปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธให้แก่อุบาสก อุบาสิกา และอบรมนักเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอคอนสวรรค์  ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
Comments