ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โพสต์22 ส.ค. 2556 06:35โดยนางเสาวณิต ตอพล
ตามที่โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับแรงศรัทธาจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาไปร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้  โรงเรียนได้นำเงินยอดผ้าป่าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการการต่อเติมอาคารเรียน (กันสาด) ให้มีความพร้อม และเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ตลอดถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทอดผ้าป่าครั้งนี้  ดังปรากฎในภาพด้านบนนี้
Comments