การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โพสต์25 พ.ย. 2557 03:53โดยนางเสาวณิต ตอพล
        ผู้บริหารและครูวิชาการของโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก  จำนวน ๕  โรงเรียนได้มีการประชุมหารือในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนบ้านโปร่งคลองประชาวิทยาคาร  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดค่ายวิชาการนักเรียนเพื่อติวเข้มทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ทุกวันเสาร์ของเดือนธีนวาคม และมกราคม  รวม  ๘ สัปดาห์   วิทยากรคือครูที่มีประสบการณืและมีความรู้เฉพาะวิชาทั้ง ๕ โรงเรียน และอาจเชิญครูภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง ๓ มาเป็นวิทยากรร่วม

สรุปมติสำคัญการประชุมผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
***********************

             โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการจากโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗   นายบุญธรรม  ทองจำรูญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)  ทำหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุม  สรุปได้ดังนี้
          ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ให้กับโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

          ๒. กิจกรรมสำคัญ คือ การจัดค่ายวิชาการ (ติวเข้ม O-NET)  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก ทุกวันเสาร์ของเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  วันละ ๖ ชั่วโมง โดยใช้สถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านโสก

          ๓. จากการหารือในที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้จัดติวเข้มทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะวิทยากรแต่ละ
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

ภาษาไทย

นายคำนวณ  ตอพล
นางสาวพงพิศมร  ขุยชัยภูมิ
นางอารีรักษ์   รักษาชนม์

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

ครูโรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
ครูโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 

คณิตศาสตร์

นายวิชัย  สุสมบูรณ์
นางอรุณศรี  หาญสมัคร
นางนลินี   หิรัญโรจน์

ครูโรงเรียนบ้านโปร่งโก
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

วิทยาศาสตร์

นางราตรี   เอี่ยมสำอาง
นายวีระสิทธิ์  ตุงชีพ

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

ครูโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 

สังคมศึกษา ฯ

นายอดุลย์  บำรุงหมู่
นายคำนวณ  ตอพล

นายรังสรรค์   วิชาดี

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก
ครูโรงเรียนบ้านโปร่งโก

สุขศึกษา

นายวิสิฐศักดิ์   ต่อโชติ

นางปรียกานต์  ประจัญฤทธิ์

ครูโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

ศิลปะ

นายศักดา  วันนา
นางวิไลลักษณ์   สุรางค์กุล

ครูโรงเรียนบ้านโปร่งโก

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

 

 

การงานอาชีพ ฯ

นายชาติชาย  พงษ์จำนงค์

นายทรงศักดิ์ เทอดศักดิ์เดชา

ครูโรงเรียนบ้านโปร่งโก
ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ภาษาอังกฤษ

นางเสาวณิต  ตอพล
นางวิไลลักษณ์  สุรางค์กุล

ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

              
                
* อาจเชิญวิทยากรภายนอกมาร่วมติวเข้มได้   โดยให้คณะวิทยากรหลักแต่ละกลุ่มสาระพิจารณา
                   ตาม ความเหมาะสม
*

          ๔.  ปฏิทินการจัดกิจกรรม

วัน เดือน ปี

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วันที่   ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

      ภาษาไทย

       การงานอาชีพ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

      คณิตศาสตร์

       สังคมศึกษา ฯ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

      วิทยาศาสตร์

       ศิลปะ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

      ภาษาอังกฤษ

       สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่   ๓ มกราคม ๒๕๕๘

      ภาษาไทย

       การงานอาชีพ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

      คณิตศาสตร์

       สังคมศึกษา ฯ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

      วิทยาศาสตร์

       ศิลปะ

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

      ภาษาอังกฤษ

       สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                                  ผู้บันทึกการประชุม
                                                                         (นางเสาวณิต  ตอพล)
                                                          ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

Comments