การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMC 2013

โพสต์12 มิ.ย. 2556 07:37โดยนางเสาวณิต ตอพล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑  กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านเว็บไซต์ (Data Management Ceter 2013)  ให้กับครูที่รับผิดชอบงานทะเบียน/ข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง
1 , 2 และ 3  อำเภอคอนสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน 2556  เวลา 08.00 -  17.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑
Comments