โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาระหว่างปิดภาคเรียน

โพสต์12 เม.ย. 2557 02:38โดยนางเสาวณิต ตอพล
(เดือน เมษายน ๒๕๕๗ ) ณ ห้องประชุม ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑  จำนวน ๓  หลักสูตร ได้แก่  ๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ  ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุรภาพภายใน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  ๓) การจัดทำข้อมูล DMC สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          
Comments